Polityka prywatności

W celu zwiększenia przystępności Polityki Prywatności i Cookies termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, a „Administrator” – „My”.

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies obejmuje w szczególności należącą do Heros Navigares odpowiedzialnością” stronę internetową https://festiwal.herosnavigares.com; https://herosnavigares.com; https://trenerzy.herosnavigares.com oraz inne strony internetowe w tej domenie, których Heros Navigares jest właścicielem (dalej „Witryna” lub „Witryny”).

Administrator danych osobowych

Heros Navigares Katarzyna Karska z siedzibą w Sulejówku pod adresem ul. Dworcowa 63 05-070 Sulejówek NIP:5213131674 jest administratorem Twoich danych osobowych.

Kontakt z nami jest możliwy również pod adresem email: gra.podrozbohatera@gmail.com lub numerem telefonu: +519 402897

Dane osobowe, które zbieramy

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak, jeżeli chcesz korzystać z naszych usług, jest ono niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Gromadzimy informacje o Tobie z różnych źródeł:

Informacje, które nam dostarczasz

                    W przypadku korzystania z usługi newslettera przetwarzamy następujące dane osobowe:

 

adres e-mail, imię.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a Ty nie będziesz mógł skorzystać z usługi newslettera.

                    W przypadku dokonywania transakcji przetwarzamy następujące dane osobowe:

 

Imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres firmy, adres e-mail, nr telefonu, nazwa firmy, NIP.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a Ty nie będziesz mógł skorzystać z naszych towarów lub usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, może wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Oprócz informacji niezbędnych do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy dostarczasz nam również:

Informacje pochodzące z korespondencji: Udostępnisz niektóre dane osobowe, jeżeli będziesz się z Nami kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także używając formularzy

kontaktowych udostępnionych na Witrynie lub kontaktując się z nami za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faksu lub innych środków poza sieciowych.

Informacje pochodzące z ankiet: jeżeli uczestniczysz w jakichkolwiek ankietach, udostępniasz niektóre dane osobowe jako część swojej odpowiedzi, chyba że odpowiadasz anonimowo.

Informacje, które udostępniasz w swoich postach: możesz udostępniać dane osobowe, gdy umieszczasz na Witrynie komentarze lub uczestniczysz w ogólnej dyskusji.

Informacje, które zbieramy automatycznie

Niektóre informacje gromadzimy automatycznie w wyniku tego, że używasz Witryny, jak opisano to w sekcji poświęconej Cookies. Informacje te zawierają między innymi:

                    adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny (czasami można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieście, w którym korzystasz z platformy)

                    adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej

                    konkretne działania podejmowane w Witrynie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku lub Google+, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania

                    wszelkie wyszukiwane hasła, które mogłeś wprowadzić na Witrynie

                    czas, częstotliwość i długość twoich wizyt na Witrynie

                    rodzaj twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego

                    rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, na przykład – czy masz dostęp do Witryny z komputera osobistego, czy też z urządzenia mobilnego i identyfikatora urządzenia (ID)

                    informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to sekcji poświęconej Cookies

                    informacje dotyczące interakcji z wiadomościami e-mail, na przykład – czy je otwierasz, klikasz na nie lub przekazujesz wiadomości mejlowe.

 

Wykorzystujemy dane w następujących celach:

                    Udostępniania Ci naszych towarów i usług do korzystania przez Ciebie, podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia przez Nas z Tobą umowy i jej wykonania.

                    Zarządzania i usprawniania naszej działalności, przez co rozumiemy w szczególności zarządzanie i usprawnianie Witryny ulepszanie naszej oferty, wykrywanie nadużyć finansowych i innych oraz zapobieganie im podstawą prawną tego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes.

                    W celach marketingowych w tym personalizowania udostępnianych treści, przez co rozumiemy personalizowanie adresowanych do Ciebie ofert i reklam widocznych w Witrynie – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.

                    Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą, przez co rozumiemy odpowiedzi na adresowane do nas zapytania, komentarze itd. w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.

 

 

                    Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, przez co rozumiemy rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub nas – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.

                    Realizacji obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży.

 

Udostępnianie Twoich danych

Twoje dane osobowe możemy i najpewniej będziemy udostępniać:

                    dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową,

                    dostawcom technologii wykorzystywanych przez Witrynę,

                    innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

 

Twoje dane możemy udostępniać również w następujących okolicznościach:

                    jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;

                    jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);

                    w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa (lub jego części) np. w związku z przejęciem lub fuzją.

                    W przypadku realizacji wydarzeń wraz z partnerami (istnieje możliwość przekazania danych do partnerów współpracujących)

 

Każdorazowo udostępniany będzie możliwe jak najwęższy zakres Twoich danych który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na nas obowiązków.

Twoje prawa

Posiadasz prawo do:

                    dostępu do treści swoich danych osobowych,

                    prawo ich sprostowania,

                    usunięcia,

                    ograniczenia przetwarzania,

                    przenoszenia danych

                    cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

                    Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego swoich danych osobowych opartego na naszym uzasadnionym interesie. W razie wniesienia sprzeciwu nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w

 

 

                    dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących swoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Twoich danych osobowych nie będzie nam wolno przetwarzać do takich celów.

                    Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy prawa. Lista organów nadzorczych dostępna jest pod linkiem http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wygaśnięcia plików cookies, lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane przez okres trzech 3 lat od jej udzielenia albo do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Małoletni

Witryny nie są przeznaczona dla dzieci. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z Witryn. Nie gromadzimy intencjonalnie żadnych danych osobowych osób, które nie są pełnoletnie ani nie zezwalamy im na korzystanie z Witryn. Jeżeli zauważymy, że gromadzimy dane osobowe osoby niepełnoletniej, usuniemy je niezwłocznie. Jeśli masz powody, aby sądzić, że mogliśmy zgromadzić takie dane osobowe, prosimy o natychmiastowy kontakt bezpośrednio z nami.

Ciasteczka – cookies

Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Ciasteczek używamy w następujących celach:

                    aby zapewnić Ci dostęp do towarów i usług jakich poszukujesz na naszych Witrynach;

                    aby udoskonalać nasze Witryny, towary i usługi;

                    aby zapewnić bezpieczeństwo na naszych Witrynach;

                    aby lepiej przedstawiać nasze towary i usługi w celach marketingowych, korzystając z anonimowych i pseudonimizowanych danych;

                    oraz jeżeli wyraziłeś na to dodatkową zgodę, w celu personalizowania dla Ciebie oferty i treści Witryn w szczególności poprzez remarketing.

 

W zależności od kryterium cookies można podzielić na różne rodzaje

sesyjne – przechowywane są na Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym tj. np. telefonie, laptopie, czy tablecie, jednak tylko do czasu przebywania na naszej Witrynie, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania ze strony;

stałe – przechowywane są na Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym tj. np. telefonie, laptopie, czy tablecie, jednak przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Ciebie.

Ze względu na pochodzenie można wyróżnić następujące rodzaje ciasteczek:

cookies własne (first party cookies) – cookies umieszczane bezpośrednio przez nas kiedy odwiedzasz Witryny.

cookies zewnętrzne (third-party cookies) – korzystając z naszych Witryn możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z nami podmiotów, które świadczą na naszą rzecz usługi.

Ze względu na niezbędność do realizacji usługi wyróżniamy cookies:

niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których chcesz skorzystać.

funkcjonalne – pozwalają Nam na analizę, w jaki sposób korzystasz z Witryny, np. w jakie linki klikasz i z jakich ustawień przeglądarki korzystasz,

reklamowe/biznesowe– pozwalają Nam lepiej oceniać efektywność naszych działań reklamowych i marketingowych. Te ciasteczka pochodzą od naszych partnerów z których usług korzystamy w celu analizowania i śledzenia odwiedzin Witryny i efektywności stosowanych reklam. Nie dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z dostawcami tych usług za wyjątkiem danych zbieranych bezpośrednio przez ciasteczka reklamowe/biznesowe. Miej na uwadze, że dane zebrane w taki sposób mogą być połączone z danymi zebranymi w inny sposób przez naszych dostawców. Takie zewnętrzne przetwarzanie będzie podlegało politykom prywatności stosowanym przez naszych partnerów.

Ciasteczka te są ściśle związane z działaniem Witryny i pozwalają m.in. na prawidłowe wyświetlanie strony, logowanie się czy też umieszczanie zakupów w koszyku.

Wistia; Opt-out; Google Analytics (ciasteczka funkcjonalne); Google AdWords (ciasteczka reklamowe/biznesowe); Google DoubleClick (ciasteczka reklamowe/biznesowe); Google’s Ads Settings i postępuj zgodnie z instrukcjami; Vimeo (ciasteczka funkcjonalne); Facebook Pixel.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera.

W celu wyłączenia ciasteczek na urządzeniach mobilnych w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego kliknij w odpowiedni link poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami: Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone.

W celu wyłączenia ciasteczek na urządzeniach mobilnych w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego kliknij w odpowiedni link poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami: Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Witrynach.

Powiadomienia Web Push

Powiadomienia Web Push są wysyłane do Twojej przeglądarki internetowej wyłącznie po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich otrzymywanie. Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień Web Push powinieneś na komunikacie wysłanym przez swoją przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję). Zgoda na otrzymywanie powiadomień Web Push może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki internetowej.

W związku z korzystaniem przez Ciebie z powiadomień Web Push nie przetwarzamy żadnych Twoich danych osobowych. Jesteś identyfikowany wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową. Do tych informacji nie mamy dostępu.

Zmiany polityki prywatności i cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej polityki prywatności i cookies. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników Witryn.

Jeśli nadal korzystasz z Witryn po wprowadzeniu zmian, akceptujesz zmienione zasady. Jeśli zmiany są znaczące, możemy przekazać wyraźniejsze powiadomienie lub uzyskać zgodę zgodnie z wymogami prawa.

Data wejścia w życie niniejszej polityki prywatności i cookies: 02.02.2022 r.